بسمه تعالي

NamAvaran , نام آوران

سند

مجموعه قراردادهاي انتخاب و نامگذاري

در Oracle Designerتهيه و تدوين :
عليرضا صائبي
شركت نام آوران
1379

فهرست مطالب


فهرست مطالب
تاريخچه
مقدمه
اشياء منتخب
قراردادهاي نامگذاري اشياء
برخي قراردادها در پيشبرد پروژه
 • ساخت BUN

 • ساخت ERD

 • ساخت PM

 • ساخت FHD • تاريخچه


  نسخه تاريخ شرح
  1.0.1 25/11/1379 تدوين ساختار کلي سند
  1.0.2 5/2/1386 بازنگري سند

  [بازگشت به فهرست مطالب ...]  مقدمه


  در اين سند سعي شده است تا اشياء مورد استفاده در Oracle designer‌ و برخي قراردادهاي نامگذاري آنها بصورتي هرچند خلاصه مدون شود و در ابتدا برخي از موجوديتهايي كه تكميل اطلاعات آنها ضروري به نظر ميرسد عنوان شده و در ادامه قراردادهايي براي نامگذاري آنها بيان شود.
  [بازگشت به فهرست مطالب ...]  اشياء منتخب


  در اين بخش برخي از اشياء انتخاب شده براي پيشبرد پروژه در Oracle designer را معرفي ميكنيم .

  Container Propoerty عنوان كاربري

  Application system

   

   

  Comment

  نسخه

  عنوان بندي سند

  Description

  عنوان پروژه

  Summary

  مرور کلي

  Notes

  چشم اندازي از محصول

  Application system (ue)

  Author

  تدوينگر

  User defined set

  History\Version

  نسخه

  تاريخچه

  History\Description

  شرح

  Scope

  دامنه کاربرد

  مقدمه

  Purpose

  هدف

  References

  منابع و مراجع

  Business terminology

  Name

  عنوان

  تعاريف و مفاهيم

  Description

  مفهوم

  Problem

  Comment

  مشکل اصلي

  توضيح مشکلات اصلي

  Description

  اثرات مشکل

  Notes

  راه حل مناسب

  Location

  Name

  ذينفعان

  مشخصات ذينفعان

  Code

  کد ذينفع

  Contact

  نماينده

  Comment

  نقش در پروژه

  Business unit

  Name

  عنوان کاربر (فارسي)

  مشخصات کاربران سازماني

  Short name

  کد کاربر (لاتين)

  Role responsibilities

  وظائف کاربر

  Description

  توضيحات نقش کاربري

  Parent

  ارتباط با نقش پدر (سلسله مراتب چارت سازماني)

  User defined set

  Software\Database

  بانک اطلاعاتي

  محيط کاري کاربر

  Software\Client OS

  سيستم عامل سرويس گيرنده

  Software\Server OS

  سيستم عامل سرويس دهنده

  Hardware\Network

  شبکه

  سخت افزار

  Hardware\Client spec.

  مشخصات سرويس گيرنده

  Hardware\Server spec.

  مشخصات سرويس دهنده

  Development environment

  محيط پياده سازي

  Performance requirements

  نيازمنديهاي اجرائي

  Environmental requirements

  نيازمنديهاي محيطي

  User requirements (ue)

  Name

  نيازمندي

  نيازمنديهاي کاربران سازماني

  Degree

  درجه اهميت

  Problem

  مشکلات ايجاد شده

  Current solution

  راه حل کنوني

  (Function mapping)

  راهکار پيشنهادي

  User defined set

  Nonfunctional requirements\Notes

  نيازمنديهاي غير کارکردي

  Acceptance plan

  پذيرش و ارزشيابي محصول

  Constraints\Name

  عنوان

  محدوديتها

  Constraints\Description

  شرح

  Priority

  اولويتها/عنوان

  Assumptions

  Description

  شرح

  فرضيات و نيازمنديها

  Objectives

  Name

  عنوان

  اهداف و خلاصه اي از توانمنديها

  Type

  نوع

  Description

  شرح توانمندي

  Resources (ue)

  Name

  عنوان

  منابع اجرائي

  Type

  نوع

  Business unit owner

  محل استقرار

  Business function

  Label

  کد کارکرد

  کارکرد

  Short definition

  عنوان فارسي کارکرد

  Description

  خصوصيات کارکرد(خصوصيات محصول)

  Sequence in parent

  ترتيب کاري

  Frequency

  فرکانس فراخواني کارکرد

  Frequency unit

  واحد فرکانس

  Function type

  نوع کارکرد

  Application logic comment

  نحوه عمل کارکرد (براي پياده سازي)

  Business function (ue)

  User/Help text

  راهنماي کاربري کارکرد

  Entity

  Name

  نام (فارسي)

  موجوديت (مدل داده اي)

  Short name

  نام (لاتين)

  Plural

  نام جدول متناظر

  Data warehouse type

  نوع استفاده در انباره داده ها

  Description

  شرح موجوديت

  Entity attributes

  Name

  نام (لاتين با توجه به استانداردهاي نامگذاري)

  اقلام داده موجوديت

  Domain

  دامنه مورد استفاده

  Sequence

  ترتيب

  Format

  فرمت (عددي / رشته اي / تاريخ / ...)

  Average length

  طول متوسط

  Max length

  حداکثر طول

  Optional

  اجباري/اختياري

  Derivation expression

  قوانين تجزيه

  Description

  شرح قلم اطلاعاتي

  Business function/entity usage

  Entity

  موجوديت مورد استفاده

  ماتريس كاركرد/موجوديت

  CRUD

  نحوه استفاده کارکرد از موجوديت

  Tables

  Name

  نام جدول (متناظر با plural موجوديت مرتبط)

  جدول اطلاعاتي

  Alias

  نام مخفف

  Description

  شرح (در صورت نياز)

  Index

  وابسته به نياز و محيط بانک اطلاعاتي

  Foreign keys

  وابسته به نياز و محيط بانک اطلاعاتي

  Primary keys

  وابسته به نياز و محيط بانک اطلاعاتي

  Unique keys

  وابسته به نياز و محيط بانک اطلاعاتي

  Check constraints

  وابسته به نياز و محيط بانک اطلاعاتي

  Columns

  Name

  نام ستون (لاتين با توجه به استانداردهاي نامگذاري)

  ستونهاي اطلاعاتي جداول

  Description

  شرح

  Domains

  Name

  نام دامنه (لاتين با توجه به استاندارد نامگذاري)

  دامنه

  Att\Format

  فرمت (در قلم داده موجوديت)

  Att\Average length

  طول متوسط (در قلم داده موجوديت)

  Att\Max length

  حداکثر طول (در قلم داده موجوديت)

  Col\Format

  فرمت (در جدول اطلاعاتي)

  Col\Average length

  طول متوسط (در جدول اطلاعاتي)

  Col\Max length

  حداکثر طول (در جدول اطلاعاتي)  [بازگشت به فهرست مطالب ...]  قراردادهاي نامگذاري اشياء
   

   

   

   

   

   

   

        Diagrams

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  [بازگشت به فهرست مطالب ...]  برخي قراردادها در پيشبرد پروژه


  در اين بخش به ارائه برخي قراردادها در روش ساخت نمودارهاي مورد استفاده ميپردازيم.


  [بازگشت به فهرست مطالب ...]  ساخت BUN  Business unit هاي يك سيستم (چارت سازماني بهره برداران ) با توجه بر موارد زير ساخته ميشود :
  تمامي بهره برداران سيستم بايستي در اين قسمت مستند شده و مشخصات آنها بترتيب زير آورده شود .

  Name
  در اين قسمت نام فارسي بهره بردار نگاشته ميشود .

  Description
  در اين قسمت شرح كاركرد وي داده شده و در مورد آن توضيحاتي ارائه ميشود .

  Head count
  در صورتيكه در واحدي كه يك BUN حساب ميشود چند نفر به كار واحدي بپردازند براي همه آنها يك BUN در نظر گرفته ميشود و صرفا تعداد آنها با پارامتر Head count مشخص ميشود .

  Role responsibilities
  اين پارامتر همانطور كه از نامش پيداست بيانگر مسئوليت آن BUN ميباشد

  Roll Skill 1
  بيانگر سطح تخصصي مورد نياز براي آن BUN ميباشد .(مثلا كارشناس و … )


  [بازگشت به فهرست مطالب ...]  ساخت ERD  اين مستند با توجه به موارد زير ساخته ميشود :
  ابتدا موجوديتها از سطوح كلان ساخته شده و به تدريج به سطوج جزئي تر شكسته شده و حاصل يك ERD غير نرمال بوده كه پس از عمليات نرمال سازي , تا سطوح مورد نظر نرمال ميگردد .
  روابط موجوديتها با نام صفت شاخص (صفتي كه منتقل ميشود ) بصورت زير نگاشته ميشود :
  در سمت پدر ارتباط : نام صفت PK_
  در سمت فرزند ارتباط : نام صفت FK_
  بدين صورت در زمان ساخت Constraint مربوطه بر روي (در زمان Transform) اين Constraint دقيقا با نام FK… ساخته ميشود .
  نيز نوع رابطه بر اساس نوع صفت مقصد تعيين ميشود . يعني اگر صفت مقصد Mandatory باشد انتهاي ارتباط Solid انتخاب ميشود و در غير اينصورت Weak .
  در مورد سمت پدر ارتباط نيز معمولا ارتباط Weak است مگر مواردي كه Solid بودن آنرا نوع كاربري از آن تعيين نمايد .
  در مورد اطلاعات هر Entity نيز از جمله مواردي كه اطلاعات آنها تكميل ميگردد Volume ها ميباشند كه بترتيب زير تكميل ميگردند :
  Initial volume : تعداد ركورد اوليه در نظر گرفته شده براي اين موجوديت در هنگام نصب نرم افزار (بصورت متوسط براي واحد هاي مختلف)
  Growth rate : تعداد افزايش ركورد در واحد زمان (كه معمولا يك واحد بر حسب نوع كاركرد سيستم براي همه استاندارد ميشود)
  Min & Max volume : در اين دو قسمت كمترين و بيشترين تعداد ركورد موجود در نرم افزار نگاشته ميشود .
  در زمان ساخت بانك اطلاعاتي و براي ساخت گزارش Detail sizing بانك از اين دو پارامتر (initial volume , Annual growth rate) براي ساخت Storage ها و Tablespace ها استفاده خواهد شد .

  براي هر زير سيستم (بسته به بزرگي هر زير سيستم) يك ERD در نظرگرفته ميشود و در آن از موجوديتهاي مربوط به ساير سيستمها استفاده ميشود .

  [بازگشت به فهرست مطالب ...]  ساخت PM  اين مستند صرفا براي Terminal level Functions ساخته شده و بيانگر گردش عمليات واقعي در سازمان خواهند بود . يعني هر BUN دقيقا تمامي عملياتي را كه انجام ميدهد در اين مستند آورده خواهد شد .
  هر نمودار براي يك Root Function ساخته خواهد شد كه تابعي است كه يك سطح تا Terminal level فاسله دارد و پدر كاركردهائي است كه در اين PM آورده خواهد شد .
  درمرحله اول تمام BUN هاي مورد نياز در اين Terminal level function در نمودار Include خواهند شد .
  در مرحله بعدي تمام توابعي كه قبلا در FHD زده شده است Include شده و در مقابل BUN مناسب خودقرار خواهند گرفت .
  قابل ذكر است در اين مرحله براي Datastore ها و يا Systematic functions يك BUN متناظر با زير سيستم مورد نظر ساخته شده و در نظرگرفته ميشود و Datastore ها و Systematic functions به آنها Assign ميشود .
  به اين ترتيب هيچ Objectي در Unspecified area قرار نميگيرد .
  سپس Process flow ها را (از Function به Function) با رنگ آبي رسم ميكنيم و نوع آنها را نيز در برخورد به مقصد تعيين ميكنيم .(And / Or )
  سپس Data flow هاي Save & Load را (فقط) رسم نموده و Load هاي متوالي براي يك تابع را براي جلوگيري از ناخوانائي رسم نميكنيم .(Data flowها را با خطوط سياه رنگ رسم ميكنيم . )
  سپس Icon مناسب را براي هر كاركرد تنظيم نموده و PM را تماما Animate ميكنيم . فقط در صور خاصي ممكن است كه Animate كردن PM ملاك Validity check آن نباشد كه در آن موارد نيز توضيحات بايستي ارائه شود .
  همچنين Trigger / Outcome دقيقا بر اساس ورودي و خروجيهاي سيستم در جاي خود بايستي ساخته شوند .يك Trigger نقطه شروع يك كاركرد و يك Outcome خروجي مستقيم يا يك رخداد از خروجي يك كاركرد ميباشد .
  در مورد هر رخداد اطلاعات زير تكميل ميشود :
  Name : نام فارسي رخداد
  Type : بسته به نوع Trigger/Outcome تعيين ميشود .
  فركانس وقوع بر حسب پريود مورد نياز تعيين ميشود .
  Description : در اين قسمت تمامي توضيحات مربوط به نحوه رخداد و يا ساير اطلاعات مورد نياز براي اين Trigger/Outcome آورده ميشود .

  [بازگشت به فهرست مطالب ...]  ساخت FHD  براي ساخت FHD ابتدا ليست زير سيستمها و سپس فرآيندهاي هر زير سيستم را بصورت درختي در اين محيط رسم كرده و مطابق استانداردهاي نامگذاري ابتداي اين جزوه توابع و صفات آنها را نامگذاري مي نمائيم ، سپس بنابر تقسيم بندي مورد نياز براي دسته بندي كاركرد هر زير سيستم و فرآيندهاي آن كاركردهاي مورد نظر را در سطوح پاييني و زير فرآيندهاي مربوط خود را ساخته و اطلاعات آنها را وارد مي نمائيم .
  براي هر تابع بسته به نحوه عملكرد آن و نيز فركانس وقوع در واحد زمان اطلاعات مناسب را وارد مي نمائيم ، همچنين از مهمترين اطلاعاتي كه براي كاركرد وارد مي شود توضيحات مربوط به كاركرد آن فرايند – تابع و يا ماژول مي باشد كه اين موارد نيز درهمين مستند تكميل مي گردد .
  نيز اطلاعات مربوط به نحوه استفاده يك تابع از موجوديتهاي مختلف و صفات آن موجوديتها از طريق همين دياگرام مستند مي شود . .بدين ترتيب كه :
  اگر تابع جاري از موجوديت استفاده CRUD داشته باشد به صورت مستقيم Flag مربوطه تيك زده مي شود و مورد other نيز بطور پيش فرض براي تاييدات د رنظر گرفته شده است و در صورتي كه براي استفاده اي غير از تاييدات بكار رود اين تغيير در قسمت notes توضيح داده خواهد شد همچنين در صورتي كه استفاده تابع ازيك موجوديت صرفا به صفت خاصي محدود گردد و يا صفت خاصي از آن موجوديت بايستي مورد تاكيد قرار گيرد آن صفت در قسمت نحوه استفاده تابع از صفات موجوديتها مستند مي گردد .
  از ديگر مواردي كه در اين دياگرام تكميل مي گردد ترتيب اجراي توابع در يك فرايند است كه از طريق فيلد Sequence parent مستند مي گردد ، بدين معني كه ترتيب اجراي ماژولها يا كاركرد هاي مختلف از طريق اين فيلد در اين دياگرام تعيين مي گردد.
  پس از طي مراحل فوق دياگرام FHD براي هر زير سيستم آماده بوده و ميتوان از آن ماژولهاي فاز طراحي فيزيكي را Generate نمود از جمله استفاده هايي كه از اطلاعات FHD در اين متد انجام مي پذيرد ساخت ماژولها – ساخت ماتريسهاي كاركرد / موجوديت ، ماتريس كاربر/ كاركرد( از طريق مدل پردازشي مربوط به هر كاركرد) ، ماتريس كاربر / موجوديت و مواردي از اين دست مي باشند . نيز از ترتيب اجراي در نظر گرفته شده براي كاركردهاي يك فرايند د رتدوين روال اجرائي گردش عمليات سازماني نيز استفاده مي شود .
  علت جداسازي FHD براي هر زير سيستم آن است كه به اين ترتيب خوانائي FHD و زمان Load آن بهبود يافته و در نتيجه اين دياگرام و محتويات آن قابل استفاده مي باشد . با توجه به استانداردهاي نامگذاري ذكر شده اين دياگرام و محتويات آن بصورت فارسي قابل مشاهده مي باشد كه در فهم سريعتر و خوانائي بالاتر مستند موثر است .
  نيز لازم به ذكر است كه در اين متد Entity & Attribute usage صرفا براي Terminal level functions ورود اطلاعات ميشود .

  [بازگشت به فهرست مطالب ...]


  ® شركت خدمات نرم افزاري نام آوران عصر اطلاعات


  http://www.itage-na.com
  http://www.natcc.biz

  eMail : info@natcc.biz